НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ..

Тук са публикувани връзки към по-важните наредби за военнослужещите от БА

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ..

Мнениеот admin » Сря Дек 09, 2009 3:18 pm

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИТЕ, И КОНТРОЛА НАД ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
Приета с ПМС № 217 от 02.09.2008 г.
Обн. ДВ. бр.80 от 12 Септември 2008г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (ВВООБ) и контролът над тях в Министерството на отбраната (МО).


Чл. 2. В МО се осъществяват следните дейности с ВВООБ:

1. придобиване, съхраняване и отчет на ВВООБ;

2. транспортиране на ВВООБ с автомобилен, железопътен, въздушен и воден транспорт;

3. извършване на технически прегледи, регламентни работи, обслужване, ремонт и изпитвания на ВВООБ;

4. снемане от употреба, утилизация и унищожаване на излишни ВВООБ;

5. търговска реализация на излишни ВВООБ;

6. контрол върху дейностите с ВВООБ.


Глава втора.
ПРИДОБИВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОТЧЕТ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ
Раздел I.
Придобиване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси
Чл. 3. (1) Министерството на отбраната придобива ВВООБ безвъзмездно или възмездно - чрез закупуване при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му.

(2) Министерството на отбраната придобива възмездно ВВООБ:

1. чрез закупуване от търговци по смисъла на Търговския закон, притежаващи разрешения за производство и търговия, издадени при условията и по реда на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ЗКВВООБ) и правилника за прилагането му;

2. от внос и/или трансфер от търговски дружества, притежаващи лиценз за експортна дейност с оръжие, издаден при условията и по реда на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и правилника за прилагането му;

3. чрез закупуване от чуждестранни лица - търговци, притежаващи съответни национални разрешения за извършваните дейности.


Чл. 4. При предаване на ВВООБ на крайния получател от МО страните по договора изготвят предавателно-приемателен протокол, в който се вписват:

1. калибърът, видът, количествата и фабричните номера на огнестрелните оръжия;

2. калибърът, видът, количествата и производствените данни на боеприпасите;

3. видът, количествата и производствените данни на взривните вещества.


Раздел II.
Съхраняване и отчет на ВВООБ
Част първа.
Съхраняване на взривни вещества и боеприпаси
Чл. 5. Съхраняването на взривните вещества и боеприпасите се извършва с цел поддържането им в постоянна техническа изправност, годност за безопасно дългосрочно съхраняване и готовност за бойно използване по предназначение.


Чл. 6. (1) Взривните вещества и боеприпасите се съхраняват в специално определени складове и бази, а производството, ремонтът и утилизацията им - в специализирани места (заводи, цехове, подривни площадки), отговарящи на всички изисквания за взривна и пожарна безопасност.

(2) Съхраняването на взривни вещества и боеприпаси се извършва в специално проектирани и изградени закрити масивни (железобетонни или тухлени) отопляеми и неотопляеми хранилища от обвалован надземен, полуподземен и подземен тип задължително отделно от всички видове огнестрелни оръжия, имущества и материални средства при строго спазване на условията за съвместно съхранение.

(3) Боеприпаси може да се съхраняват в дежурните стаи и караулните помещения само за осигуряване на регламентираните потребности на лицата от денонощния наряд и караула.

(4) Забранява се съхраняването на взривни вещества и боеприпаси под навеси, в котловани и на фигури на открити площадки от полеви тип освен в следните случаи:

1. при товаро-разтоварни дейности от и на жп вагони, кораби и самолети;

2. при разполагане на войски в полеви условия;

3. при организиране на временни полеви складове.

(5) Забранява се съхраняването на взривни вещества и боеприпаси в паркове и гаражи, натоварени или в клетки зад бойни машини и транспортни средства, както и в оръжейните стаи на подразделенията. По изключение това се допуска с разрешение на министъра на отбраната.Чл. 7. (1) Складовете и базите по начина на ползване са постоянни (стационарни) и временни (полеви).

(2) По предназначение складовете и базите са войскови (раздавателни) и базисни.

(3) Към войсковите се отнасят складовете на подразделенията, частите и съединенията, включително летищните, корабните и гарнизонните.

(4) Към базисните се отнасят складовете и базите на подчинение на структурите от оперативно и стратегическо ниво.


Чл. 8. Складовете и базите за съхраняване на взривни вещества и боеприпаси са взриво- и пожароопасни обекти, които се изграждат извън населените места, като районът за тяхното разполагане следва да отговаря на специфични изисквания по отношение на вида на почвата, релефа на местността, площта на района, лесното свързване към националните пътна и жп мрежи, местоположението и отдалечеността им спрямо важни граждански обекти, възможностите за построяване на необходимите хранилища и административни сгради, на охраната и отбраната и др.


Чл. 9. (1) Складовете и базите се състоят от техническа и административна територия.

(2) На техническата територия се разполагат хранилищата за съхраняване на взривните вещества и боеприпасите и се извършват технически прегледи, обслужване, регламентни, товаро-разтоварни, транспортни и други работи.

(3) На административната територия се разполагат административните, служебните и битовите сгради, контролно-пропускателен пункт (КПП), противопожарна защита (ППЗ), гаражи, технически работилници и хранилища за материални средства.


Чл. 10. (1) Складовете и базите се ограждат с три реда телени огради с Г-образни бетонни колове и бодлива тел, между които се разполагат противопожарна защитна полоса и охранителна полоса с осигурена 24-часова въоръжена физическа охрана.

(2) На средната ограда се монтира периферната охранителна система и системата за видеонаблюдение.


Чл. 11. (1) Хранилищата за съхраняване на взривни вещества и боеприпаси се изграждат с твърда бетонна настилка на пода, която да издържа натоварване не по-малко от 4 t/m2, и се оборудват с прозорци с решетки, метални врати и естествена вентилационна система за поддържане на необходимия влаго-температурен режим.

(2) Хранилищата по ал. 1 следва да имат:

1. обваловане със землени валове - тристранно или четиристранно;

2. рампа с широчина 1,5 - 2 m, височина 1,2 - 1,4 m и разположена по цялата дължина на хранилището;

3. работна площадка пред фронта на хранилището с широчина не по-малко от 8 m;

4. тротоар около хранилището с широчина 0,8 - 1,0 m, отводнителна канавка и подпорна стена към вала;

5. средства за ППЗ;

6. инсталация за мълниезащита и защита от статично електричество;

7. електрическа, сигнално-охранителна и пожароизвестителна инсталация от взривобезопасен тип;

8. телефонна линия за свръзка.


Чл. 12. Взривни вещества и боеприпаси се предават и приемат от определени длъжностни лица съгласно изискванията на Албума на първичните счетоводни документи и счетоводния документооборот в МО, Българската армия (БA) и структурите на подчинение на министъра на отбраната.


Чл. 13. (1) Взривните вещества и боеприпасите се съхраняват комплектно в щатна опаковка, наредени на фигури, в пълно съответствие с изискванията за съвместно съхранение.

(2) Изключение от изискванията на ал. 1 правят елементите извън комплекта и елементите за ремонт.


Чл. 14. Разпределението на взривните вещества и боеприпасите по хранилища и нареждането им на фигури се извършват така, че да се осигурят необходимите оптимални безопасни разстояния между хранилищата, правилното съвместно съхраняване, условия за извършване на товаро-разтоварни работи с използването на средства за механизация, правилно проветряване, възможност за контролиране на качественото и техническото им състояние, бързото изнасяне и др.


Чл. 15. Максималното количество взривни вещества и боеприпаси, които могат да се съхраняват в едно хранилище, се определя в зависимост от нормата на активното взривно вещество, изчислена по методиката за определяне на безопасните разстояния при взрив.


Чл. 16. (1) Изстрелите с разделно-гилзово зареждане се нареждат със снарядите към външната ограда, а с бойните заряди - към техническата територия.

(2) Реактивните изстрели се съхраняват в хранилища, намиращи се в близост до вътрешната ограда, насочени с челните си части в безопасно направление.


Чл. 17. (1) Сандъците с взривни вещества и боеприпаси се нареждат в хранилищата на фигури по номенклатури и партиди с капаците нагоре, като се оставят работни проходи и проходи за наблюдение и преглед.

(2) Сандъците от най-долния ред на фигурите се поставят на дървени подложки. Подложките се поставят така, че фигурите да бъдат устойчиви. Забранява се подложките да се заковават към сандъците.

(3) Сандъците от външните редове на фигурите се поставят с маркировката към проходите.

(4) За устойчивост фигурите с височина над 1,5 m се укрепват на половината им височина или на две места с подложки от летви, наредени на една линия.

(5) Боеприпасите с цилиндрична опаковка се нареждат на фигури в редове, отделени между редовете за устойчивост с дървени подложки.


Чл. 18. (1) Височината на фигурите не трябва да превишава допустимата височина за дадения вид взривни вещества и боеприпаси.

(2) Между фигурите се оставят проходи:

1. до тавана - не по-малко от 0,5 m;

2. между тях - от 10 - 20 cm;

3. между различните номенклатури в една фигура - 10 cm.

(3) Отделните партиди се разграничават с еднообразни указателни стрелки.


Чл. 19. (1) На всяка фигура с взривни вещества и боеприпаси от една партида се поставя попълнен фигурен етикет от страната на работния проход.

(2) Във всяко хранилище и в отчетното звено трябва да има схема на разполагането на взривните вещества и боеприпасите, която след всяко предаване и приемане се актуализира.

(3) На непълните сандъци от лицевата страна се нанася допълнителна маркировка "НЕПЪЛЕН" и се залепва етикет със същия надпис. Във всяка партида може да има само един непълен сандък, който се поставя на най-горния ред от страната на работния проход.


Чл. 20. (1) Сандъците с взривни вещества и боеприпаси задължително се пломбират.

(2) Отворените херметични кутии с боеприпаси задължително се херметизират със смазка ПП 95/5 и парафинирана хартия.

(3) В един сандък се съхраняват боеприпаси само от една партида и с един теглови знак с изключение на унитарните изстрели, които може да са с различни теглови знаци.


Чл. 21. (1) Практическите, халосните, лафетопробните, инертните и учебните боеприпаси се съхраняват в отделни хранилища, а при недостиг на складова площ - в едно хранилище, но на отделна фигура. На фигурните им етикети се изписва с четлив надпис "ПРАКТИЧЕСКИ", "ХАЛОСНИ", "ЛАФЕТОПРОБНИ", "ИНЕРТНИ" или "УЧЕБНИ".

(2) Забранените за стрелба взривни вещества и боеприпаси до сдаването им за утилизация се съхраняват временно в складовете и базите по чл. 7, ал. 4. На фигурите се поставя табела с четлив надпис "ЗАБРАНЕНИ".

(3) Специалните боеприпаси - запалителни, осветителни и димни, се съхраняват постоянно в складовете и базите по чл. 7, ал. 4.


Чл. 22. Боеприпасите за стрелково въоръжение, ръчните гранати, подривните шашки и капсул-детонаторите се съхраняват в хранилища, намиращи се в близост едно до друго, оборудвани със сигнално-охранителни системи, позволяващи сигнализация при дежурния по склад (база) или в караулното помещение.


Чл. 23. В хранилищата се поддържа необходимият влаго-температурен режим, за което се води специален дневник.


Чл. 24. Хранилищата за съхраняване на взривни вещества и боеприпаси се оборудват с необходимите книги, инструкции, таблици, норми, канцеларско оборудване и инструменти.


Чл. 25. (1) Допускането до техническата територия на складовете и базите, отварянето и затварянето на хранилищата, предаването и приемането в тях на взривни вещества и боеприпаси се извършват съгласно Устава за войсковата служба във Въоръжените сили на Република България (УВСВСРБ).

(2) Специфичните изисквания за съхраняването на взривните вещества и боеприпасите се определят от министъра на отбраната.


Част втора.
Съхраняване на огнестрелни оръжия
Чл. 26. (1) Огнестрелните оръжия се съхраняват в отопляеми и неотопляеми хранилища, които по своята конструкция и характер на оборудване трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да осигуряват правилното съхранение на огнестрелните оръжия;

2. да са удобни за работа с огнестрелни оръжия, за наблюдението им и да създават условия за използване на средства за механизация на товаро-разтоварните дейности;

3. да осигуряват бързо внасяне и изнасяне на огнестрелните оръжия.

(2) Хранилищата трябва да имат:

1. шкафове, пирамиди, каси, стелажи и други съобразно съхраняваното имущество;

2. мълниезащитни устройства и подходящо електрическо осветление;

3. инвентар, инструменти, канцеларски материали и документация.

(3) Специфичните изисквания за съхраняване на огнестрелните оръжия се определят с акт на министъра на отбраната.


Чл. 27. В хранилищата се поддържа необходимият влаго-температурен режим, за което се води специален дневник.


Чл. 28. (1) Огнестрелните оръжия, поставени в опаковъчни сандъци, се подреждат на фигури, като се оставят работни проходи и проходи за наблюдение и преглед.

(2) Сандъците се поставят с капака нагоре и се пломбират. Непълните сандъци се поставят най-отгоре на фигурата и се обозначават.


Чл. 29. Огнестрелните оръжия, монтирани на бойни машини (самоходни шасита и прицепи), се съхраняват в парковия район на войсковата част.


Чл. 30. Устройството и оборудването на парковия район трябва да осигуряват удобно разполагане на огнестрелните оръжия, техническото им обслужване и ремонт, да позволяват бързото им изнасяне, надеждната охрана, отбрана и пожарна безопасност.


Чл. 31. (1) При временно разполагане на войските в полеви условия се организират полеви паркове.

(2) Устройството и оборудването на полевия парк се определят от характера на местността, от атмосферните условия и от продължителността на времето за разполагане на войските в дадения район.

(3) Участъкът от местността, определен за полеви парк, трябва да осигурява безопасност и скритост на разполагането, възможност за организиране на охрана и бързото изнасяне на огнестрелните оръжия.


Чл. 32. (1) Огнестрелните оръжия на подразделенията се съхраняват в специално определени места, оборудвани с пирамиди, каси, маси и друг инвентар, осигуряващ правилното им съхранение и поддържане.

(2) Местата, определени за съхраняване на огнестрелни оръжия, трябва да са под непрекъсната охрана и да изключват всякаква възможност за нерегламентиран достъп.


Чл. 33. Огнестрелните оръжия се съхраняват обслужени и в комплект с полагащия им се индивидуален ЗИП.


Чл. 34. Огнестрелното оръжие на дежурните длъжностни лица може да се съхранява в дежурните стаи и караулните помещения при условия, осигуряващи техническата му изправност и опазване.


Част трета.
Отчет на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси
Чл. 35. Отчетът на ВВООБ в МО се води съгласно изискванията на Албума на първичните счетоводни документи и счетоводния документооборот в МО, БА и структурите на подчинение на министъра на отбраната.


Чл. 36. (1) В подразделенията, включително до рота и приравнените, отделен отчет на ВВООБ не се води. Водят се документи за контролиране на наличността им, за правилното им използване, съхраняване и опазване, посочени в УВСВСРБ.

(2) В складовете и базите на тактическо и оперативно ниво и в приравнените към тях се води документален отчет на ВВООБ.

(3) В органите за управление на стратегическо ниво се води оперативен отчет на ВВООБ.


Чл. 37. Ежегодно в началото на годината всички отчетни нива изготвят отчетни донесения за движението през предходната година, за техническото състояние и наличността към 1 януари на текущата година на ВВООБ, които се изпращат на старшата инстанция. Редът, сроковете и начинът на попълване на отчетните донесения се определят ежегодно от министъра на отбраната.


Чл. 38. (1) Ежегодно на всички отчетни нива се провежда годишно сверяване на наличностите и движението на ВВООБ. До оперативно ниво годишното сверяване се провежда пряко между личния състав на отчетните звена, а на стратегическо ниво - непряко по отчетни донесения. Редът, сроковете и план-графиците за провеждането му се определят ежегодно от министъра на отбраната.

(2) На тактическо ниво в складовете и базите и в приравнените към тях сверяването се извършва пряко на всеки 3 месеца.


Глава трета.
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ С ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ
Раздел I.
Транспортиране на взривни вещества и боеприпаси
Чл. 39. (1) Взривни вещества и боеприпаси (ВВБ) се транспортират с автомобилен, железопътен, воден и въздушен транспорт.

(2) Взривни вещества и боеприпаси се транспортират в изправна щатна опаковка.


Чл. 40. (1) Автомобилите, определени за транспортиране на ВВБ, трябва да са технически изправни, осигурени с искроуловители и пожарогасителни средства.

(2) На лявата задна част на каросерията се поставя червен флаг с размери 40 x 40 cm, а на предната броня на автомобила се поставя табела "ВЗРИВООПАСНО".

(3) Водачите на автомобилите се инструктират преди тръгване за мерките за безопасност при превозване на ВВБ.

(4) Автомобилите се натоварват, без да се превишава тяхната товароподемност.


Чл. 41. (1) Сандъците с ВВБ се нареждат в каросерията на автомобилите както перпендикулярно, така и успоредно на движението им.

(2) Сандъците се подреждат така, че най-горният ред да бъде наравно с нивото на борда или да го надвишава най-много с една трета от височината на сандъка.


Чл. 42. (1) Дистанцията между отделните автомобили, превозващи ВВБ, трябва да бъде не по-малка от 100 m, а скоростта на движение - не по-голяма от 50 km/h извън населено място, до 40 km/h в населено място и до 70 km/h по магистрала.

(2) Старшият на колоната автомобили се намира в кабината на първия, а въоръжената охрана в каросерията на съпровождащ автомобил, който се движи след последния автомобил на колоната.


Чл. 43. При транспортирането на ВВБ с автомобилен транспорт се забранява:

1. натоварените автомобили да се зареждат с гориво или да се прелива гориво от резервоара на един автомобил в резервоара на друг, както и да се извършват ремонтни дейности;

2. двигателите да се подгряват с открит огън;

3. съвместно превозване на ВВБ и запалими течности;

4. пушенето в автомобилите или на разстояние по-малко от 25 m от тях;

5. превозването на ВВБ в ремаркета;

6. спирането на отделни автомобили или автомобилни колони в населени места;

7. пътуването в лоши атмосферни условия (силни гръмотевици, бури, гъста мъгла и др.);

8. превозването на хора в каросериите на автомобилите и допускането на външни лица при спиране и почивка освен охраната.


Чл. 44. (1) Транспортирането на ВВБ с железопътен транспорт се извършва с товарни и по изключение със смесени влакове при спазване на Наредба № 52 от 2002 г. за железопътния превоз на военни товари, техника и войски (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).

(2) Вагоните трябва да са закрити, изправни, чисти, с технически паспорт, с изключени спирачки.

(3) Преди натоварване на вагоните се затварят прозорците и капаците им, а ключалките на вратите, от които не се товари, се завързват здраво.

(4) След натоварване на вагоните се извършва проверка на натоварените количества ВВБ и качеството на натоварването, след което вратите се затварят, ключалките им се завързват здраво и се пломбират.


Чл. 45. (1) Вагоните, натоварени с ВВБ, се прикачват в последната четвърт на влаковата композиция. Между тях и локомотива трябва да има най-малко 6 товарни вагона с незапалими материали.

(2) Когато във влаковата композиция има и вагони със запалими материали, те се прикачват след вагоните с ВВБ и се разделят с най-малко 3 вагона с незапалими материали.

(3) Маневрите на вагони с ВВБ се извършват винаги с прикачен през 6 вагона локомотив.

(4) При продължителен престой в жп гарите вагоните с ВВБ се отделят под охрана на коловоз, намиращ се на не по-малко от 200 m от гаровите и други сгради.


Чл. 46. (1) Изпращачите на ешелони с ВВБ са длъжни в установения срок да уведомят едновременно отправната гара и получателите за транспортирането им.

(2) Получателите на ВВБ следва да освободят вагоните 6 часа след уведомяването им за пристигането на ешелона на получаващата гара. При невъзможност получателят осигурява надеждна охрана до окончателното им извозване.


Чл. 47. (1) При възможност в един вагон се натоварват ВВБ от една номенклатура и една партида.

(2) Взривни вещества и боеприпаси се натоварват комплектно.

(3) При натоварването в един вагон на няколко номенклатури ВВБ се спазват правилата за съвместно съхраняване и транспортиране.

(4) При натоварване надлъжните оси на изстрелите следва да са успоредни на осите на вагоните (перпендикулярно на движението).

(5) Опаковката на ВВБ се нарежда плътно на фигури и се укрепва, за да не се допусне падане, разместване или удряне при транспортирането.

(6) Взривни вещества и боеприпаси в кръгла опаковка се укрепват с летви, за да не се допусне търкалянето им при транспортирането. Не се допуска заковаване на летвите към опаковката.


Чл. 48. При натоварване на ВВБ на воден транспорт се спазват следните изисквания:

1. взривни вещества и боеприпаси се натоварват само в трюмовете на кораба; в изключителни случаи се допуска разполагането им на горните палуби, като се вземат необходимите мерки за укрепване на фигурите и предпазването им от заливане с вода;

2. преди натоварване корабните трюмове се почистват от други товари, включително остатъци от киселини, основи, нефтопродукти, негасена вар и др.;

3. при натоварване и разтоварване на плавателни съдове транспортните средства се доближават до тях поединично;

4. местата за натоварване и разтоварване на плавателни съдове трябва да бъдат разположени на не по-малко от 200 m от други обекти.


Чл. 49. Натоварените плавателни съдове с ВВБ се извеждат незабавно от пристанището (кея) на рейд. При товаренето на корабите от рейд те се разполагат от фарватера на разстояние не по-малко от 25 m.


Чл. 50. (1) Взривни вещества и боеприпаси се превозват с транспортни самолети и вертолети, като преди натоварването им се извършва технически преглед.

(2) Осколочните, осколочно-фугасните, бронебойните и кумулативните боеприпаси могат да се транспортират в снаряден вид. Останалите се транспортират в неснаряден вид.


Чл. 51. Товаренето се извършва от определени и инструктирани лица под непосредственото ръководство на командира на екипажа или на определено от него длъжностно лице от екипажа, който следи за правилното и равномерното разполагане на опаковката спрямо центъра на тежестта на самолета (вертолета).


Чл. 52. (1) Сандъците с ВВБ се поставят така, че надлъжните оси на изстрелите да са перпендикулярни на посоката на полета.

(2) Преди транспортирането се свалят капаците на металните кутии с бойни минохвъргачни заряди. Те се поставят обратно след разтоварването.

(3) Опаковката се поставя с капаците нагоре на фигури без издадени сандъци и се укрепва, за да не се допусне разместването й по време на полета.

(4) Взривни вещества и боеприпаси в кръгла опаковка се укрепват с подпорни трупчета, поставени под крайните опаковки, за да не се допусне търкалянето им при транспортиране.

(5) Фигурите с ВВБ се закрепват със сдвоени въжета в следната последователност: отначало в надлъжна посока, а след това в напречна.


Чл. 53. Малки количества стрелкови боеприпаси, ръчни гранати, пиротехнически и илюминационни средства могат да се транспортират с пътнически железопътен и воден транспорт в отделно купе (каюта) след съгласуване с гаровите (пристанищните) органи.Чл. 54. (1) Охраната на транспортирането на ВВБ се извършва от служба "Военна полиция" (ВП).

(2) Командирът (началникът) на съответното поделение, транспортиращо ВВБ, изпраща заявка до съответната структура на ВП, в която се посочват видът на транспортните средства и ВВБ, и предлага маршрут на движение.

(3) Служба "Военна полиция" осигурява полицейски ескорт, съобразен с вида и особеностите на транспортните средства и превозваните товари, в тридневен срок от получаване на заявката по ал. 2.

(4) При транспортиране на ВВБ с железопътен транспорт охраната се организира от командира (началника) на поделението, транспортиращо ВВБ.


Раздел II.
Транспортиране на огнестрелни оръжия

Чл. 55. (1) Огнестрелните оръжия се транспортират с автомобилен, железопътен, воден и въздушен транспорт, след като са подготвени за това, съгласно изискванията на техническата им документация и при спазване на Наредба № 52 от 2002 г. за железопътния превоз на военни товари, техника и войски (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).

(2) Огнестрелните оръжия се транспортират опаковани в щатна или друга подходяща опаковка, като сандъците, в които са поставени, са укрепени и с пломбирани капаци.

(3) Монтираните огнестрелни оръжия на бойни машини (самоходни шасита и прицепи) могат да се транспортират на собствен ход и без опаковка.


Чл. 56. Автомобилите, определени за транспортиране на огнестрелни оръжия, трябва да са технически изправни и се натоварват, без да се превишава тяхната товароподемност.


Чл. 57. (1) При транспортиране на огнестрелни оръжия на собствен ход или с автомобилен транспорт се назначава старши на автомобила, а когато са повече автомобили - и старши на колоната.

(2) Старшият на колоната (старшият на автомобила) контролира спазването на правилата за движение и установените скорости.


Чл. 58. (1) Огнестрелните оръжия, с изключение на монтираните на бойни машини, се транспортират в закрити вагони, поставени в щатна опаковка или в сандъци, отговарящи на изискванията на чл. 55, ал. 2.

(2) Монтираните на бойни машини огнестрелни оръжия се транспортират укрепени на открити вагони.


Чл. 59. Товаренето и разтоварването на огнестрелни оръжия на транспортни средства се извършва ръчно или с помощта на средства за механизация на товаро-разтоварните работи при спазване на съответните правила за безопасност и инструкции за работа с тях.


Чл. 60. При натоварване на огнестрелни оръжия на воден транспорт се спазват следните изисквания:

1. огнестрелни оръжия се натоварват само в трюмовете на кораба; в изключителни случаи се допуска разполагането им на горните палуби, като се вземат необходимите мерки за укрепване на фигурите и предпазването им от заливане с вода;

2. преди натоварване корабните трюмове се почистват от други товари, включително остатъци от киселини, основи, нефтопродукти, негасена вар и др.


Чл. 61. Товаренето на огнестрелни оръжия на самолети (вертолети) се извършва от определени и инструктирани лица под непосредственото ръководство на командира на екипажа или на определено от него длъжностно лице от екипажа, който следи за правилното и равномерното разполагане на опаковката спрямо центъра на тежестта на самолета (вертолета).


Чл. 62. Опаковката се поставя с капаците нагоре на фигури без издадени сандъци и се укрепва, за да не се допусне разместването й по време на полета.


Чл. 63. Охраната на транспортирането на огнестрелни оръжия се организира и извършва по реда на чл. 54.


Глава четвърта.
ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ, РЕГЛАМЕНТНИ РАБОТИ, ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ И ИЗПИТВАНИЯ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ
Раздел I.
Технически прегледи, регламентни работи, обслужване, ремонт и изпитвания на взривни вещества и боеприпаси
Чл. 64. Контролът за техническото състояние на ВВБ се провежда с цел поддържането им в постоянна техническа изправност, годност за безопасно дългосрочно съхранение и готовност за бойно използване по предназначение и включва:

1. планови или извънпланови технически прегледи;

2. регламентни работи;

3. извършване на полигонни и лабораторни изпитвания;

4. провеждане на техническо обслужване и ремонт.


Чл. 65. Техническите прегледи, регламентните работи и обслужването на ВВБ се провеждат с цел:

1. установяване на годността им за безопасно дългосрочно съхранение и готовност за бойно използване по предназначение;

2. установяване на измененията в техническото състояние, херметизацията и антикорозийните им защитни покрития и отстраняване на причините, предизвикали тези изменения;

3. определяне на необходимите дейности за ремонт и техния обем за привеждане на ВВБ в техническа изправност.


Чл. 66. (1) Техническите прегледи, регламентните работи и обслужването на ВВБ се провеждат по утвърден от командира (началника) на поделението план от назначени комисии веднъж годишно, в топло и сухо време.

(2) Техническите прегледи се провеждат на постоянни и временни пунктове, осигурени с необходимото техническо оборудване, инструменти и материали.

(3) На технически прегледи се подлагат два процента от боеприпасите в партидата, но не по-малко от два сандъка. При констатиране на неизправности прегледаното количество се удвоява. Ако и при повторния преглед се установят неизправности, партидата се проверява изцяло.

(4) За резултатите от проведените технически прегледи и регламентни работи комисията по ал. 1 изготвя акт, който се изпраща в старшата инстанция.


Чл. 67. При техническите прегледи на ВВБ се установява:

1. техническото им състояние и съответствие на категорията;

2. измененията, настъпили в тях при съхранението, и причините за тях;

3. наличието на ВВБ, забранени за стрелба или ограничено годни;

4. правилното им комплектуване и съответствието на маркировката;

5. характерът и обемът на необходимите ремонтни работи;

6. правилното водене на отчета им;

7. изпълнението на изискванията по съхранението им.


Чл. 68. (1) Техническите прегледи се провеждат съгласно изискванията на техническите описания и инструкциите за експлоатация.

(2) Регламентните работи се провеждат в обем и срокове, указани в техническите описания и в инструкциите за експлоатация.


Чл. 69. (1) При откриване на дефекти ВВБ се привеждат в по-ниска категория.

(2) Взривни вещества и боеприпаси, които са негодни за дългосрочно безопасно съхранение и бойно използване, се прекатегоризират в трета категория, снемат се от употреба и се предават за утилизация в специализирана база.


Чл. 70. При техническото обслужване се извършват:

1. почистване на стара и негодна смазка, замърсявания и корозия;

2. нанасяне на ново антикорозийно покритие;

3. замяна на негодни елементи;

4. херметизация;

5. възстановяване на маркировката;

6. ремонт на неизправна опаковка.


Чл. 71. Необходимостта от ремонт се установява от резултатите на техническите прегледи и регламентните работи или се определя от установените междуремонтни срокове. Ремонтът на ВВБ се извършва в специализирани и оборудвани за тази цел места.


Чл. 72. При ремонта се извършват:

1. отстраняване на корозията;

2. нанасяне на ново антикорозийно покритие;

3. възстановяване на формата и размерите на определени елементи;

4. замяна или коригиране теглото на бойните заряди;

5. замяна на неизправни пресовани детонатори, взриватели или капсулни втулки;

6. херметизация;

7. отстраняване на побитости;

8 отстраняване на клатенето и изкривяването на снаряда в дулцето на гилзата.


Чл. 73. (1) Изпитванията на ВВБ се провеждат планово или извънпланово (при възникнала необходимост) в специализирани лаборатории и полигони по изготвени от производителя или от специалистите на лабораторията/полигона програми и методики.

(2) Обектите по ал. 1 следва да отговарят на нормативните и техническите изисквания за извършване на изпитвания на ВВООБ.

(3) Изпитванията биват лабораторни и полигонни.

(4) На лабораторни изпитвания се подлагат ВВБ, показали отклонения от нормалното действие и дефекти при стрелба или от партиди с изтекъл срок на съхранение.

(5) На полигонни изпитвания се подлагат ВВБ с констатирани неизправности при техническите прегледи, регламентните работи или лабораторните изпитвания.


Чл. 74. (1) Взривни вещества и боеприпаси, показали резултати, различни от тези в техническите изисквания при проведените полигонни и лабораторни изпитвания, се прекатегоризират в трета категория, снемат се от употреба и се предават за утилизация в специализирана база.

(2) На ВВБ, показали резултати, отговарящи на тези в техническите изисквания, се удължава срокът на съхранение.


Раздел II.
Технически прегледи, обслужване и ремонт на огнестрелни оръжия
Чл. 75. Техническите прегледи на огнестрелни оръжия се провеждат с цел:

1. установяване на техническото състояние и комплектуването на огнестрелните оръжия;

2. определяне на неизправностите, получени при използването на огнестрелни оръжия, причините за тях и вземане на мерки за отстраняването им;

3. проверяване спазването на условията за съхранение на огнестрелни оръжия.


Чл. 76. Техническото обслужване на огнестрелни оръжия се извършва с цел осигуряване на:

1. постоянна техническа изправност;

2. безотказност при работа;

3. максимален междуремонтен срок;

4. отстраняване на неизправностите и причините за тях, водещи до преждевременно износване и счупване на възли и механизми.


Чл. 77. (1) Ремонтът на огнестрелни оръжия се провежда с цел възстановяване на експлоатационните характеристики съгласно техническата документация и запазването им за целия период на експлоатация.

(2) Ремонтът на огнестрелни оръжия включва демонтажно-монтажни, шлосерски, ковашки, заваръчни, термични, механични и други работи, в резултат на които детайлите придобиват първоначалната си форма и размери, а механичните им свойства се привеждат в съответствие с техническите изисквания.

(3) Ремонтът на огнестрелни оръжия в поделенията се извършва с участието на личния състав, който ги експлоатира (разчет, екипаж).


Чл. 78. (1) Огнестрелните оръжия се предават за ремонт заедно с индивидуалния комплект запасни инструменти и принадлежности (ЗИП) и техническата им документация.

(2) Извършеният ремонт и настъпилите изменения в качественото състояние на огнестрелните оръжия се отразяват в индивидуалната им техническа документация.


Чл. 79. Техническият преглед, техническото обслужване и ремонтът на огнестрелни оръжия, монтирани на бойни машини (самоходни шасита и прицепи), се провеждат комплексно.


Чл. 80. Редът, сроковете, обемът и последователността на работите за технически преглед, обслужване и ремонт на огнестрелните оръжия, използваните инструменти и принадлежности, смазочни и експлоатационни материали и разходните норми се определят в ръководствата, наставленията, техническите описания и инструкциите по експлоатация.


Глава пета.
СНЕМАНЕ ОТ УПОТРЕБА, УТИЛИЗАЦИЯ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ВВООБ
Раздел I.
Снемане от употреба
Чл. 81. (1) Взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси се снемат от употреба при наличие на някое от следните условия:

1. заповед за снемане от въоръжение;

2. количества, надхвърлящи щатните потребности;

3. изчерпване на техническия и експлоатационния ресурс;

4. негодност за употреба и опасност за съхранение;

5. спряно производство и невъзможност за осигуряване с резервни части.

(2) Снемането от употреба на ВВООБ се извършва при условия и по ред, определени от министъра на отбраната.


Раздел II.
Утилизация и унищожаване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

Чл. 82. (1) Утилизацията и унищожаването на ВВООБ се извършва съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) и действащата нормативна уредба в обекти, отговарящи на изискванията за безопасност и охрана и на изискванията на действащото законодателство за опазване на околната среда.

(2) Обектите по ал. 1 могат да бъдат имоти - собственост на МО, и имоти - собственост на други лица.

(3) Използваните технологии в обектите по ал. 1 трябва да осигуряват:

1. комплексност на преработка на ВВБ и техните компоненти;

2. необратимост на процеса на разснарядяване;

3. обработка на всички елементи на ВВБ;

4. безопасност на процесите на утилизация и унищожаване;

5. икономическа ефективност;

6. ефективен и надежден мониторинг на опазването на околната среда.

(4) Сроковете за утилизация и унищожаване се определят от министъра на отбраната.

(5) В процедурите по утилизация на ВВООБ в обекти - собственост на МО, могат да участват български или чуждестранни юридически лица, както и техни обединения. Изискванията към кандидатите се определят от министъра на отбраната при възлагане на утилизацията по реда на ал. 1.


Глава шеста.
ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Чл. 83. (1) На продажба по наредбата подлежат ВВООБ, разрешени от закона и снети от употреба.

(2) Продажбата на ВВООБ се извършва на търговци по смисъла на Търговския закон, които притежават разрешение за производство, търговия и пренасяне на ВВООБ, получени при условията и по реда на Правилника за прилагане на ЗКВВООБ, и на лица, притежаващи лицензия или разрешение по смисъла на Закона за експортния контрол на оръжия, изделия и технологии с двойна употреба и на правилника за прилагането му.Чл. 84. (1) Ежегодно до 15 януари Генералният щаб на Българската армия изготвя, актуализира и представя за утвърждаване от министъра на отбраната списък на ВВООБ, подлежащи на разпоредителни действия.

(2) С утвърждаването на списъка на ВВООБ, подлежащи на разпоредителни действия, те се считат за снети от употреба.

(3) Списъкът по ал. 1 се изготвя по видове ВВООБ, номенклатури, количества, комплектност (резервни части), категория и местонахождение. Списъкът е валиден за календарната година, през която е издаден. При необходимост списъкът може да бъде актуализиран по реда на ал. 1.

(4) Министърът на отбраната назначава постояннодействаща комисия, която в едномесечен срок от получаване на списъка по ал. 1 определя началните продажни цени. Определената от комисията стойност на ВВООБ без данък върху добавената стойност е начална продажна цена франко местонахождението им при продажбата.

(5) Поканата за участие в процедурите по договаряне за покупко-продажба на ВВООБ се публикува на интернет страницата на МО и в един централен всекидневник ежегодно до 5 работни дни след определянето на началните продажни цени.

(6) Лицата, отговарящи на изискванията на чл. 83, могат да представят писмено съгласие за участие в процедурата по договаряне, като прилагат удостоверение за актуално състояние и заверено копие на документите, удостоверяващи правото им да извършват съответния вид дейност.

(7) На лицата, представили документите по ал. 6, се осигурява достъп до списъка по чл. 84, ал. 1.

(8) Всеки месец до 15-о число лицата по ал. 6 могат да подават предложения за закупуване на ВВООБ до комисията по чл. 85, ал. 1.

(9) Предложението по ал. 8 съдържа: вида, количествата, предлаганата цена, удостоверение за актуално състояние и заверено копие от лицензията или разрешението за съответния вид дейност и оригинал от платежно нареждане за внесен депозит по сметка на МО в размер 10 на сто от размера на началната продажна цена на номенклатурите, за които се подава предложение. Предложението се подава до комисията по чл. 85, ал. 1 в запечатан непрозрачен плик чрез деловодството на МО.Чл. 85. (1) Министърът на отбраната назначава постояннодействаща комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпващите предложения за закупуване на ВВООБ.

(2) Комисията заседава всеки месец след 20-о число.

(3) Комисията съставя протокол за дейността си, който съдържа:

1. състав на комисията;

2. списък на подадените предложения;

3. становища на консултантите, ако такива са били включени в работата на комисията;

4. резултатите от разглеждането и оценяването на предложенията;

5. класираните кандидати и предложените от тях цени.

(4) Комисията извършва оценка и класиране на предложенията по критерия "най-висока предложена цена".

(5) Протоколът по ал. 3 се утвърждава от министъра на отбраната.

(6) Министърът на отбраната или упълномощено от него длъжностно лице сключва договор за покупко-продажба с кандидата, предложил най-висока цена.

(7) Ако кандидатът или негов упълномощен представител не се яви за сключване на договор в указаните в поканата време и място, депозитът му се задържа, като се поканва класираният на второ място кандидат за сключване на договор.

(8) Ако и класираният на второ място кандидат откаже да сключи договор, депозитът му се задържа и процедурата по договаряне се прекратява.

(9) Ако лицето, с което е сключен договор, не заплати стойността на ВВООБ, договорът се прекратява, а депозитът му се задържа.

(10) На всички останали кандидати депозитите се освобождават в срок 10 работни дни от сключването на договора.Чл. 86. (1) На всеки 3 месеца комисията по чл. 85, ал. 1 може да изготвя предложение до комисията по чл. 84, ал. 4 за намаляване на началната продажна цена на номенклатурите от списъка, които в съответния период не са продадени. С решение на комисията по чл. 84, ал. 4 цената може да бъде намалена при първите две оценки с не повече от 20 на сто, а при третата - без ограничение на намалението. Решението на тази комисия влиза в сила от датата на утвърждаването му от министъра на отбраната.

(2) За ВВООБ, които не са продадени за срок 12 месеца считано от датата на включването им в списъка по чл. 84, ал. 1, се открива процедура по утилизация на ВВБ и унищожаване на огнестрелните оръжия.


Чл. 87. (1) След определяне на началните продажни цени по чл. 84, ал. 4 министърът на отбраната може да възложи търговската реализация на ВВООБ от списъка по чл. 84 на комисионер, избран при спазване на ЗОП и подзаконовите актове по прилагането му.

(2) Преоценката на ВВООБ, които се продават чрез комисионер, се извършва при условията и по реда на чл. 86, ал. 1.


Чл. 88. (1) В случаите, когато ВВООБ, включени в списъка по чл. 84, ал. 1, се намират в имот - частна държавна собственост, който се продава при условията и по реда на Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му, те могат да бъдат включени в решението на министъра на отбраната, с което се открива процедурата за продажба на имота.

(2) Началната продажна цена на ВВООБ, намиращи се в имота, се определя по чл. 84, ал. 4.

(3) За класиран на първо място кандидат се определя този, който е предложил най-високата комплексна цена за имота и ВВООБ в него.

(4) Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 83, ал. 2.


Чл. 89. Обекти от списъка по чл. 84, ал. 1 могат да бъдат предоставяни безвъзмездно на юридически лица на бюджетна издръжка при спазване разпоредбите на действащото законодателство.


Глава седма.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ С ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ
Чл. 90. Командирите (началниците) от всички степени осъществяват контрол върху дейностите с ВВООБ в рамките на функционалните им задължения.


Чл. 91. (1) В плана за подготовка на поделенията, складовете и базите през годината се планират обемът, времето и длъжностните лица за провеждане на контролните дейности на ВВООБ.

(2) Резултатите от контролните дейности се отразяват в специални книги.


Чл. 92. Контролът върху дейностите по глава пета, раздел II се осъществява от министъра на отбраната или от определено от него длъжностно лице. Конкретните мерки за контрол се уговарят между министъра на отбраната и лицето, избрано за изпълнител на утилизацията.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Боеприпас (БП) с изтекъл срок на годност" са артилерийски изстрели, реактивни снаряди, бойни части на ракети, торпеда, авиационни и дълбочинни бомби, патрони от стрелково оръжие, гранати, инженерни и морски мини, фугаси и др., на които е изтекъл срокът на годност, през който те са годни за дългосрочно безопасно съхранение и готови за бойно използване по предназначение.

2. "Утилизация на БП" е процес на необратимо преобразуване чрез разснарядяване на отделни съставни елементи с последващо използване на отпадъчните барути, ВВ, празна опаковка, черни и цветни метали от изпълнителя.

3. "Щатна опаковка" е специално проектирана и произведена опаковка за съхранение на дадена номенклатура ВВООБ.

4. "Окончателно снаряден боеприпас" е боеприпас със завит на него взривател и готов за бойно използване по предназначение.


Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. По предложенията за закупуване на ВВООБ, подадени до влизането в сила на наредбата, договорите за покупко-продажба се сключват по досегашния ред.


§ 3. В 30-дневен срок от влизането в сила на наредбата министърът на отбраната публикува при условията и по реда на чл. 84, ал. 5 покана за подаване на предложения за закупуване на ВВООБ за текущата година.


§ 4. Наредбата се издава на основание § 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗКВВООБ.
MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST
Аватар
admin
Site Admin
Site Admin
 
Мнения: 41
Регистриран на: Пон Ное 16, 2009 8:42 pm

Назад към НАРЕДБИ

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron